Tin tức

Công bố Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Công bố Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Công bố Hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với công tác quản lý nhà nước tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin... Xem chi tiết